Hội thảo về thị trường Việt Nam

Tổ chức hội thảo cung cấp các thông tin và tư vấn chuyên sâu về thị trường Việt Nam tại Đức và Châu Á.

© Getty Images/poba

Phối hợp tổ chức và thực hiện cùng với DIHK Berlin và các Phòng Công nghiệp và Thương mại Đức IHKs tại các tiểu Bang thuộc Đức, chúng tôi cung cấp cho các Doanh nghiệp Đức các thông tin và tư vấn chuyên sâu về thị trường Việt Nam tại Đức và Châu Á.

Thông tin về lịch sự kiện >>>