Schleswig-Holstein Business Center

Hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tìm hiểu về thị trường và cơ hội đầu tư tại Bang Schleswig-Holstein.

Từ năm 2017, Phòng Công nghiệp và Thương mại Đức tại Việt Nam làm đại diện chính thức của Bang Schleswig-Holstein, CHLB Đức với vai trò xúc tiến thương mại và đầu tư giữa doanh nghiệp của Bang và doanh nghiệp Việt Nam.

Hãy liên hệ với chúng tôi để biết thêm về thị trường, cơ hội hợp tác và đầu tư cũng như thông tin chung về các đối tác tại Bang.