Cổng thông tin Việc làm

Thông tin tuyển dụng và cơ hội thực tập tại các công ty Đức ở Việt Nam.

Cổng thông tin lưu trữ hồ sơ cá nhân được bảo mật và miễn phí dành cho Doanh nghiệp và Người tìm việc tại Việt Nam.