Ấn phẩm

Những ấn phẩm của Phòng Công nghiệp và Thương mại Đức tại Việt Nam, của Hiệp hội các phòng Công nghiệp và Thương mại Đức DIHK tại Berlin cũng như của các đối tác của chúng tôi sẽ được trưng bày tại đây.

Quý Vị có thể chọn lựa các ấn phẩm của Phòng Công nghiệp và Thương mại Đức tại Việt Nam (GIC/AHK Việt Nam) cũng như của các tổ chức có uy tín sau: